شعبات

ردیفاستانآدرسنام سرد خانهمسئول شعبهشماره تماسنام کارشناس منطقه
1مازندارانآمل- کیلومتر7 جاده قدیم- آمل به بابل 500 متر بعد از نساجی بابکانمیراث مرادی09194911423محمد مهدی مریوانی
2مشهدکیلومتر 19 جاده قوچان- بالاتر از 3راه فردوسی خیابان سوم- سمت راستداوود تدینی09126771545 محمد مهدی مریوانی
3شیرازشهرک میانرود- خیابان روزبهانامید کشاورز09216299592ابراهیم نصرالهی
4خوزستاناهواز- مهدیس- مجتمع بنکداران- خیابان خسرو- فاز2امید اکبری09378775737 ابراهیم نصرالهی
5همدانشهرک صنعتی بهارانعباس جمشیدی09184052083ستار زینالی
6اصفهاناتوبان آزادگان بین گارخانه پرسی گازمجتبی عبدالهی09135354494 ستار زینالی
7تبریزنرسیده به بین راه تهران روبه روی کاشی تبریزحسین حمامی09146974615مهرداد میرزایی